Gündemİbrahim Halil ŞuaSon Dakika

Kalite Kontrol Sorumlusunun Kusurunun ve Şirket Zararının Tespiti

Fesih sebebi yapılan olayın meydana gelmesinde Kalite Kontrolcünün kusuru olup olmadığının tespit edilmesi, kusurlu ise sebepleri ile kusur oranının belirlenmesi ve kusur oranına isabet eden zarar miktarının saptanması, buna göre çalışanın otuz günlük brüt ücreti ile karşılaştırılarak oluşacak kanaate göre sonuca gidilmesi ve feshin haklı ya da geçerli sebebe dayanıp dayanmadığının tartışılması gerekir.

Kalite Kontrol sorumlusunun iş sözleşmesi, imalattan kendisine gelen malların kalite kontrolünü yapmaması ve bundan doğan zararın brüt günlük ücretin 30 katını aşması nedeniyle feshedilecekse malların kalite kontrole gelinceye kadar geçen safhada hatalı olup-olmadığı, kontrole intikal edinceye kadar hatalı imalattan dolayı meydana gelen zarar kısmından kendisinin sorumlu tutulmaması gerekir. Kaliteci ancak ondan sonra malları kontrol etmemesi nedeniyle hasıl olacak zarar kısmından sorumlu olabilir ve 30 günlük ücretiyle karşılanamayacak zararın buna göre tespiti icap eder .

Kontrole konu ürünün sayısı nazara alındığında bu miktarın çalışan tarafından tek başına kontrol edilip üretilen malzemenin hatalı olmadığının tesbit edebilmesinin mümkün olup olmadığı  özellikle açıklığa kavuşturulmalıdır.

Kalite kontrolden  birden fazla kişinin sorumlu olması halinde her bir çalışanın kusur oranının ayrı ayrı tespit edilmesi gerekir. Birden fazla çalışanın kusurlu olması halinde işverence yapılacak işlemlerin eşit davranma borcuna uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir.  Aynı üretim sürecinde görevli ve kusurlu oldukları belirtilen diğer elemanların  kusur oranlarının aynı olup olmadıkları, hatalı ürün imalatından dolayı daha önce ihtar alıp almadıkları araştırılarak buna göre eşitlik ilkesinin ihlal edilip-edilmediği saptanmalıdır.  Zira eşitlik ilkesi aynı durumda olanlar için geçerli olmalıdır.

Fesih sebebi yapılan olay yönünden zarar iddiasına ilişkin hatalı imalat tutanakları ve kontrol formlarındaki tespitlerin doğru olup olmadığı ve mallardaki ayıpların bu belgelerde yazılı üretim hatalarına konu olup olmadığı yönünden araştırma ve inceleme yapılmalıdır. Bu yönüyle hatalı ürünlerinde ileride üzerinde incelenme yapılmak üzere muhafaza altına alınması gerekir. Zira işverence sunulan belgelerin tek taraflı düzenlenmiş olması durumunda bilirkişi aracılığı ile oluşan zarar miktarı, personelin varsa kusuru ve kusuruna isabet eden zarar miktarı belirlenmektedir.

Hatalı üretim halinde İşveren tarafından kalite sorgulama formu düzenlenmelidir.

Hatalı üretilen mallar satılmışsa malların ayıplı ve ayıpsız değerine göre işverenin uğradığı zarar belirlenmelidir.

Hatalı üretim halinde şirket müşterisi tarafından kesilen fatura tutarı zarar miktarı olarak kabul görebilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu